VI FICK FÖLJANDE INFORMATION PER E-POST IDAG FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN:

Tillämpningsanvisningar – Kundval Musik

Rätt till plats:
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år.

Förläggning av undervisningstid
Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet och ska, för att inte åsidosätta alla elevers rätt till undervisningstid i respektive skolform, förläggas på icke timplanebunden tid.

Köregler:
Ansökan görs på webben – även för att hyra instrument. Ansökan kan göras tidigast sex månader innan plats önskas. Ansökningsdatum utgör ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma utförare gäller företräde för äldre elever.
Den sökande blir räkningsmottagare.
Kö och placering administreras av utföraren. Elev som blir erbjuden/tackar ja och blir placerad till en aktivitet ligger kvar i kö till övriga val/utförare.

Avgift:
Avgiften revideras varje år av kommunfullmäktige. Avgiften delas upp i en
o Grundavgift oavsett instrument
o Ensemble, alternativt kör, i kombination med instrument
o Enbart kör
o Enbart ensemble
o Instrumenthyra

Aktuella tariffer i bilaga.

Debiteringstillfällen:
HT: 1/10 (förfallodag 31/10) samt 1/12 (förfallodag 31/12)
VT: 1/3 (förfallodag 31/3) samt 1/5 (förfallodag 31/5)

Räkningsmottagaren för de elever som vid respektive debiteringstillfälle är registrerade i elevregistret kommer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående perioder:
o 1 oktober genererar en deltagaravgift för tiden från terminsstart tom 30 september.
o 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 oktober till och med 31 december
o 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till och med 30 april
o 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till och med 31 juli.

Syskonrabatt: 1:a och 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas som 1:a barnet. Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från och med 3:e barnet gratis.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte.

Uppsägning av plats
Den som inte längre önskar nyttja sin plats ska senast två månader innan barnet slutar anmäla detta. Uppsägning görs via Österåkers kommuns webbsida eller skriftligt på särskild blankett. Under uppsägningstiden tas ordinarie avgift ut. Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningstid är 2 månader, beräknat från inkommen uppsägning.