Synpunkter

Popskolan har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål. Vi ser eventuella klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten.

Vårt mål är att skyndsamt handlägga synpunkter och klagomål och att rätta till eventuella fel som kan ha uppstått. Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs från elever, föräldrar eller andra.

Våra rutiner för synpunkter och klagomål:
  • Synpunkter och klagomål lämnas i första hand till elevens lärare. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt, via mail, brev eller muntligt.  Synpunkter och klagomål som lämnas muntligt dokumenteras av läraren som också ansvarar för att informera skolledningen.
  • Om eleven/föräldern inte känner sig bekväm med att lämna synpunkten/klagomålet till läraren direkt kan man vända sig till rektor/biträdande rektor.  Detta kan ske via nedanstående formulär, mail, brev eller muntligt.
  • Åtgärder som vidtagits samt information rörande återkoppling till den som framfört klagomålet dokumenteras. En gång per år sammanställs inkomna synpunkter och klagomål av rektor. En analys av de inkomna synpunkterna/klagomålen görs i samband med detta. Resultatet av analysen används som underlag inom Popskolans uppföljnings och systematiska kvalitetsarbete.
Fill out my online form.